Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Van ban dieu hanh cap Trung Uong
Công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT của Trường Đại học Cần Thơ

» Tra cứu văn bằng tốt nghiệp

» Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2015 - 2016            

» Tổng hợp thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016 | 2016 - 2017

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

› Chương trình hành động về đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2010 - 2012 | Quyết định phê duyệt chương trình

› Cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ năm học 2009 - 2010 và những năm tiếp theo

› Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016 | 2016 - 2017

a. Các chuẩn đầu ra các ngành và chuyên ngành đào tạo năm học 2015 -2016 | 2016 - 2017

b. Chất lượng đào tạo thực tế năm học 2015 - 2016 | 2016 -2017

c. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục               

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

- Đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2015 - 2016 | 2016 - 2017

- Lý lịch khoa học của giảng viên

b. Cơ sở vật chất

- Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục Đại học năm học 2015 - 2016 | 2016 - 2017

3. Công khai thu chi tài chính:

a. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học năm học 2015 -2016 | 2016-2017

b. Các nguồn thu khác của trường 

c. Ngân sách nhà nước cấp

d. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp năm 2009

e. Kết quả kiểm toán năm 2008, năm 2009

f. Thu nhập bình quân/1 tháng của giảng viên; của cán bộ quản lý và của nhân viên phục vụ


Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University