CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 


CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Hệ: Đại học | Cao học | Nghiên cứu sinh

TT

Ngành - Chuyên ngành

       1.     

Bảo vệ thực vật

       2.     

Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

       3.     

Chăn nuôi

       4.     

Công nghệ sinh học

       5.     

Công nghệ thực phẩm

       6.     

Hệ thống thông tin

       7.     

Khoa hoc cây trồng

       8.     

Khoa học đất    

       9.     

Kinh tế nông nghiệp

    10.     

Môi trường đất và nước

    11.     

Nuôi trồng thủy sản

    12.     

Phát triển nông thôn

    13.     

Quản lý đất đai

    14.     

Quản trị kinh doanh

    15.     

Tài chính - Ngân hàng

    16.     

Vi sinh vật học