CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 


CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Hệ: Cao đẳng | Đại học | Cao học | Nghiên cứu sinh

TT

Ngành - Chuyên ngành

       1.     

Bảo vệ thực vật

       2.     

Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

       3.     

Chăn nuôi

       4.     

Công nghệ sinh học

       5.     

Công nghệ thực phẩm

       6.     

Khoa hoc cây trồng

       7.     

Khoa học đất    

       8.     

Kinh tế nông nghiệp

       9.     

Môi trường đất và nước

    10.     

Nuôi trồng thủy sản

    11.     

Phát triển nông thôn

    12.     

Quản lý đất đai

    13.     

Quản trị kinh doanh

    14.     

Tài chính - Ngân hàng

    15.     

Vi sinh vật học