CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 


CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Hệ: Cao đẳng | Đại học | Cao học | Nghiên cứu sinh

TT

Ngành - Chuyên ngành

       1.     

Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Công nghệ đa phương tiện)

       2.     

Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm)